Privātuma politika

SIA “Smile Story”, turpmāk – Smile Story apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar 2018.gada 25.maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Smile Story atzīst personas tiesības uz datu aizsardzību, apņemas ieviest nepieciešamās procedūras, lai uzņēmuma darbības ietvaros veiktā personas datu vākšana un apstrāde notiktu saskaņā ar piemērojamo likumu, ar pienācīgu cieņu pret katru fizisko personu, to iesniegtās informācijas drošību un konfidencialitāti.
Uzņēmumam ir svarīgi nodrošināt ne tikai preču sortimentu un pakalpojumu kvalitāti, bet arī atbildīgi vākt un izmantot, kā arī uzturēt drošībā personas datus, kuri tam ir uzticēti.

Smile Story informē, ka mūsu sadarbības ietvaros uz savu e-pasta adresi vai sms veidā uz tālruni Jūs varat saņemat informāciju par SmileStory.lv jaunumiem un piedāvājumiem, kas varētu būt noderīgi Jums.
Smile Story atgādina, ka Jums ir iespēja jebkurā laikā sev ērtā veidā, izmantojot reklāmas e-pastos vienmēr pieejamo saiti, mums daīt zināmu, ja nevēlaties saņemt SmileStory.lv janumus un piedāvājumus.
Smile Story aicina regulāri pārskatīt mums sniegtās kontaktinformācijas (e-pasta adreses un telefona numuru) aktualitāti, lai SmileStory.lv varētu savlaicīgi nodrošināt informāciju Jums ērtākajā e-pastā vai uz telefona numuru.
Smile Story vienmēr ir Jūsu rīcībā, jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar mums! Priecāsimies Jums sniegt informāciju par mūsu piedāvājumiem un risinājumiem!

Ar Privātuma politiku Smile Story sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

1. Definīcijas
1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).
1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.
1.4. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Smile Story” (turpmāk arī – Smile Story).
1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (Smile Story) vārdā apstrādā personas datus.
1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.
1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.
1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu Smile Story mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs
2.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Smile Story”, reģ. Nr. 40203316672, juridiskā adrese: Lambertu iela 14A, Mārupe, LV-2167.
2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras Smile Story vārdā un atbilstoši Smile Story norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi
3.1. Smile Story apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus Smile Story pakalpojumus klients vēlas izmantot.
3.2. Smile Story apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:
3.2.1. klienta personas datu apstrāde reģistrācijai Smile Story e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām;
3.2.2. klienta personas datu apstrāde Smile Story jaunumu izsūtīšanai e-pastā, sms formā vai pa pastu;
3.2.3. klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;
3.2.4. klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).
3.3. Klienta reģistrācijai Smile Story e-veikalā SmileStory.lv atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.
3.5. SmileStory.lv veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – Smile Story var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.
3.5. SmileStory.lv jaunumu izsūtīšanai e-pastā, sms formā vai pa pastu, Smile Story atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, adrese.

4. Personas datu apstrādes nolūki
4.1. Smile Story iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.
4.2. Smile Story iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:
4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – klienta identificēšanai Smile Story veikalā; klienta reģistrācijai SmileStory.lv un piekļuves SmileStory.lv nodrošināšanai;
4.2.2. dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads) – atlaižu piešķiršanai klienta dzimšanas dienā;
4.2.3. adrese – sezonālo katalogu, informatīvu materiālu un ielūgumu nosūtīšanai pa pastu klientam, kā arī SmileStory.lv pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;
4.2.4. mobilā tālruņa numurs – sms sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma SmileStory.lv noformēšanas laikā – saziņai jautājumos par SmileStory.lv pasūtīto preču piegādi;
4.2.5. e-pasts – SmileStory.lv jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves SmileStory.lv nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami SmileStory.lv veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu SmileStory.lv.

5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš
5.1. Smile Story veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:
5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida Smile Story ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt Smile Story piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.
5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, Smile Story ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.
5.2. Smile Story apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr Smile Story ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis.

6. Personas datu saņēmēji
6.1. Smile Story, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, Smile Story izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:
6.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri Smile Story vārdā un atbilstoši Smile Story norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas SmileStory.lv vārdā nosūta klientiem sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;
6.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;
6.1.3. personām, kuras sniedza Smile Story pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

7. SmileStory.lv sīkdatņu politika
7.1. SmileStory.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.
7.2. SmileStry.lv izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas SmileStory.lv netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām SmileStory.lv.
7.3. ir izstrādājis atsevišķu sīkdatņu lietošanas politiku, kas pieejama šeit

8. Klienta tiesības saistībā ar Smile Story veikto personas datu apstrādi
8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt SmileStory.lv, kā arī atsaukt SmileStory.lv piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.
8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), Smile Story nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.
8.3. Ievērojot to, ka Smile Story ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt Smile Story šādos veidos:
8.3.1. Nosūtot atsaukumu uz Smile Story e-pastu info@smilestory.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies);
8.3.2. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz Smile Story juridisko adresi:Lambertu iela 14A, Mārupe, LV-2167, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies), kādā piekrišana tiek atsaukta.
8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret Smile Story veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt Smile Story veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu Smile Story kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1. un 8.3.2. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt Smile Story:
8.4.1. izsniegt Smile Story rīcībā esošos personas datus par klientu;
8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;
8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;
8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;
8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir Smile Story rīcībā.
8.5 Klientam ir tiesības iegūt no Smile Story informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām Smile Story ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.
8.6. Jautājumu gadījumā saistībā ar SmileStory.lv veikto personas datu apstrādi vai aizsardzību klientam ir tiesības vērsties pie Smile Story pārstāvja: Jānis Valdmanis, info@smilestory.lv.
8.7. Domstarpību gadījumā saistībā ar Smile Story veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

9. Privātuma politikas izmaiņas
9.1. Smile Story var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas SmileStory.lv. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.