Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.SmileStory.lv, turpmāk – SmileStory.lv, lietošanas un preču iegādes kārtību.
1.2.   SIA “Smile Story”, reģistrācijas Nr. 40203316672, adrese: Lambertu iela 14A, Mārupe, LV-2167, turpmāk – Smile Story, nodrošina SmileStory.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
1.3.   Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas SmileStory.lv vai izmanto citus SmileStory.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem SmileStory.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.
1.4.   Ja Lietotājs iegādājas SmileStory.lv piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.
1.5.   Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces SmileStory.lv, Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Tādējādi, ja Lietotājs ir iegādājies preci SmileStory.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Vienlaikus, piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs arī apstiprina, ka  tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā SmileStory.lv atbilstoši Lietošanas noteikumiem.
1.6.   Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt SmileStory.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Smile Story ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam SmileStory.lv.
1.7.   Smile Story patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties SmileStory.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
1.8.   Smile Story patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.   Personas datu aizsardzība
2.1. Iepirkties SmileStory.lv var tikai reģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos SmileStory.lv, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar reģistrēšanos vietnē SmileStory.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Smile Story Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē SmileStory.lv konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.
2.2. Veicot pirkumu SmileStory.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati Smile Story nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Lietotāju un lai varētu nodrošināt saziņu ar Lietotāju, kā arī preču piegādi Lietotājam.
2.3. Lietotājs ir pastāvīgi pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu SmileStory.lv. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, vai vēlāk personas datu izmaiņu gadījumā nav tos aktualizējis SmileStrory.lv vietnē, Smile Story nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā SmileStory.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt Smile Story personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.
2.4. Reģistrējoties SmileStory.lv, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un apņemas tos uzglabāt un nenodot trešajām personām. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to Smile Story izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti SmileStory.lv sadaļā – Kontakti.
2.5. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
2.6. Smile Story garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.
2.7. Smile Story apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Smile Story partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja tam ir likumīgs pamats.
2.8. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

3.   Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana
3.1. Viena pirkuma vietnē SmileStory.lv minimālā pirkuma summa ir 15 EUR. Lietotājs var iegādāties preces vietnē SmileStory.lv neierobežotu reižu skaitu.
3.2. Preces pirkuma līgums starp Smile Story un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.
3.3. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti SmileStory.lv datu bāzē.
3.4. Smile Story piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.
3.5. Ja Smile Story neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Smile Story atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.
3.6. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ Smile Story nevar nodrošināt interneta veikalā SmileSotry.lv iegādātās preces piegādi, Smile Story apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, Smile Story atmaksā Lietotājam par nepieejamo preci samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Lietotājs atsakās no līdzīga produkta.

4.  Preču cenas un samaksas kārtība
4.1. Preču cenas interneta veikalā SmileStory.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.
4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:
4.2.1. izmantojot internetbankas “bank-link” pakalpojumus (pasūtot preci);
4.2.2. ar bankas pārskaitījumu (pasūtot preci);
4.2.3. ar karšu maksājumu (VISA, Maestro, Master Card) (pasūtot preci);
4.2.4. skaidrā naudā (preces saņemšanas brīdī).
4.3. Pēc pasūtījuma veikšanas un apmaksas ar maksājuma karti, uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet darījuma apstiprinājumu un pasūtījuma numuru.
4.4. Izvēloties apmaksu veikt ar pārskaitījumu, uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet priekšapmaksas rēķinu un pasūtījuma numuru. Pasūtījuma apmaksu jāveic 3 darba dienu laikā. Maksājuma nesaņemšanas gadījumā, norādītajā laika periodā, Jūsu pasūtījums tiks anulēts. Pasūtījums tiks piegādāts vai nodots klienta rokās tikai pēc apmaksas saņemšanas.

5.   Preču piegāde
5.1. Preces piegāde Lietoājam tiek veikta Lietotāja izvēlētajā veidā. Plašāk par iespējamo preču piegādes veidu un maksu var iepazīties sadaļā Piegāde
5.2.  Preces piegāde notiek atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu.
5.3.  Preču piegādes / saņemšanas iespējas var tikt ierobežotas atkarībā no preču izmēra un svara.
5.4.  Atsevišķos gadījumos, ja pasūtītas vairākas preces vienā pasūtījumā, dažas preces var tik piegādātas atsevišķā sūtījumā.
5.5.  Lietotājam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto mobilā telefona numuru, lai vienotos ar preces piegādes detaļām (vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.
5.6. Smile Story darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 1-2 (viena līdz divas) darba dienas pēc pirkuma pabeigšanas.
5.7.   Saņemot preci, Lietotājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Lietotājam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Lietotājs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Smile Story ir tiesības neizsniegt preces.
5.8.  Lietotājam pienākums saņemot preci pirms pavadzīmes parakstīšanas, vizuāli novērtēt preces ārējo iepakojumu, vai nav redzami iepakojuma vai preces vizuāli defekti. Ja tiek atklāti defekti pircējam ir tiesības attiekties pieņemt preci un par minēto faktu nekavējoties informēt Smile Story pārstāvi, lai varētu iespējams ātrākajā termiņā veikt bojātās preces nomaiņu.
5.5. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā Smile Story atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.
5.8. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtījumam un preču piegādātāja norādītajā veidā un vietā parakstās par preču saņemšanu. Parakstoties par preču saņemšanu, Lietotājs vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces tam ir nodotas labā un preču pirkuma līgumam atbilstošā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers Lietotājam piegādā preci, kuras iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. Smile Story neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā. Preču piegādes pavaddokumentu Smile Story pievieno pie preču sūtījuma vai arī nosūta to elektroniski uz Lietotāja norādīto e-pastu pēc apstiprinājuma saņemšanu par preču piegādi Lietotājam.

6.   Preču kvalitāte
6.1. Visu SmileStory.lv pārdodamo preču lietošanas mērķi un īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.
6.2.Visām publikācijām SmileStory.lv ir informatīvs raksturs. Smile Story ir tiesīgs rediģēt, izdzēst vai ievieto jebkuru informāciju, izdzēst vai ievietot jebkuras preces bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojuma.
6.3. SmileStory.lv preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās vai citur atrodamās informācijas un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām.
6.4. SmileStory.lv publicētās produktu un iepakojumu bildes var atšķirties no produkta reālā izskata.
6.5. SmileStory.lv preču vizuālajam noformējumam ir informatīvs raksturs, jo ražotājs var atjaunot produkta dizainu vai noformējumu iepriekš par to nebrīdinot.
6.6. Smile Story nevar garantēt, ka pilnībā SmileStory.lv tiks atjaunota informācijā, kas saistīta ar produktu ražotāja aktuālo informāciju.
6.7.  Lietotājam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
6.8.  Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.
6.9. Vietnē SmileStroy.lv nopērkamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

7.   Atteikuma tiesības
7.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patēretāju tiesību aizsardzības likumu, Lietotājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Uzņēmumam SIA “Smile Story” iegādāto preci.
7.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Lietotājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kas pasūtījums tika izpildīts daļēji).

8.   Preču atgriešanas kārtība
8.1. Lietotājs informē Smile Story par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (e-pastā) norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru. Atgriežot preci(-es) Lietotājs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, obligāti norādot Lietotāja bankas konta numuru. Lietotājs preces nosūta Smile Story uz adresi, Lielibes iela 17A, Rīga, LV – 1046.
8.2. Ja Lietotājs izmantojis OMNIVA kurjera vai pakomāta pakalpojumu preces saņemšanai Lietotājs ir tiesīgs nosūtīt preci atpakaļ Smile Story, šim nolūkam izmantojot preces sūtījumam pievienoto atgriešanas kodu.
8.3.Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:
8.3.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;
8.3.2. prece nedrīkst būt bojāta;
8.3.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);
8.3.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.
8.4. Smile Story ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu:
8.4.1. Lietotājam jāsedz atgriešanas izmaksas;
8.4.2. naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītajām precēm tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Lietotāja atgriešanas dokumentā norādīto bankas kontu.
8.5. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Smile Story ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotājam par preci samaksāto naudu.

9.   Naudas atmaksas noteikumi
9.1. Smile Story  ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksās naudas summu par preci. Smile Story ir tiesīgs aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad ir saņēmis preci vai apliecinājumu, ka tā nosūtīta atpakaļ.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā izdevumus par preces atpakaļ nogādāšanu interneta veikalam sedz patērētājs.

10.   Informācijas apmaiņa
10.1. Smile Story sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti SmileStory.lv sadaļā – Kontakti

11.   Atbildība
11.1. Smile Story ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji Lietošanas noteikumos norādītajai SmileStory.lv lietošanas kārtībai.
11.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
11.3. Smile Story nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Smile Story saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Smile Story centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

12.  Citi noteikumi
12.1. Attiecības starp Lietotāju un Smile Story regulē Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
12.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Smile Story. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.